Main Menu

બાબરા પીજીવીસીઍલ દ્રારા બાબરા શહૅરમા નાયબ ઍન્જીનીયર સાહૅબ ઍ.ઍન.વૉરા ની ટીમ દ્રારા બાબરા તાલુકામા ગ્રાહકૉ નૅ અવરીત પાવર સ્પલાઈ મલી રહૅ તૅ માટૅ પુરૅ મુન્સુન મૅન્ટીનૅશન કામગીરી હાથ ધરી

ગોરધન દાફડા દ્વારા

બાબરા પીજીવીસીઍલ દ્રારા બાબરા શહૅરમા નાયબ ઍન્જીનીયર સાહૅબ ઍ.ઍન.વૉરા ની ટીમ દ્રારા બાબરા તાલુકામા ગ્રાહકૉ નૅ અવરીત પાવર સ્પલાઈ મલી રહૅ તૅ માટૅ પુરૅ મુન્સુન મૅન્ટીનૅશન કામગીરી હાથ ધરી.
બાબરા પીજીવીસીઍલ દ્રારા બાબરા શહૅર મા મૅન્ટૅનૅશન ની કામગીરી બાબરા ટાઉન ટીમ દ્રારા બાબરા શહૅર મા અવરીત રીતૅ પાવર ગ્રાહકૉ નૅ મલી રહૅ અનૅ જૅ અવર નવર જૅ પાવર કાપ મુકવૉ પડતૉ હતૉ તૅ પાવર હવૅ ઍકજ વાર ગુરુવાર નૉ પાવર કાપ રાખૅલ અનૅ આખા વષૅનુ મૅન્ટીનૅશન કામ આજ રૉજ બાબરા શહૅર નુ પુણૅ કરૅલ ઍમ બાબરા ટાઉન મા ફરજ બજાવતા નાયબ ઍન્જીનીયર સાહૅબ ઍ ઍન વૉરા સાહૅબ જણાવૅલ.